متین ترین کلمه عشـــق است **** جذاب ترین کلمه آشنــــایی است

 

پاکترین کلمه وجدان است **** زشت ترین کلمه خیــــانت است

 
بدترین کلمه بی وفـــایـی است *** سخت ترین کلمه تنهــــایــی است

 

 

و تلخ ترین کلمه جـــــدایی است